La Comunitat Valenciana compta amb la Llei de Turisme, que estableix els drets de les persones usuàries de serveis i productes turístics.

La LLEI 15/2018, 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana contempla l’impuls de l’hospitalitat com a element bàsic en la relació entre residents i turistes.

Aquesta Llei defineix l’Hospitalitat com la “atenció i tracte proporcionat a les persones usuàries de serveis turístics des del respecte al seu idioma, hàbits, tradicions, creences i llibertat de consciència, amb la finalitat de proporcionar la major satisfacció possible de les seues expectatives d’acord amb els valors que ens identifiquen com a societat oberta, tolerant i mediterrània.

Els Articles 16 i 17 de la citada Llei desenvolupen els drets i deures dels usuaris dels serveis turístics per a preservar aquest pilar central de la relació entre els turistes que ens visiten i el nostre destí:

OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS TURÍSTICS

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposen les normatives sectorials que siguen aplicable, tindran les següents obligacions:

 • Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques, així com la seua riquesa i valor.
 • Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.
 • Abonar els serveis contractats, ja siga en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa implique, en cap cas, l’exempció de pagament.
 • En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades d’eixida de l’establiment, deixant lliure la unitat d’allotjament ocupada.
 • Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a l’adequada utilització dels establiments i serveis turístics.
 • Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.
 • Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.

Articles 16 i 17 de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV) N. Butlletí: no 8313

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS TURÍSTICS

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que es disposa en la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

 • Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, així com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa, conformement a la normativa vigent.
 • Obtindre els documents que acrediten els termes de la seua contractació.
 • Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i qualitat de la seua prestació guarde proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.
 • Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.
 • Accedir lliurement als establiments i serveis turístics, en els termes establits en les lleis.
 • Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat i protecció contra incendis de les seues instal·lacions, així com l’específica en matèria turística.
 • Ser informats, de manera clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades sobre aquest tema.
 • Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat, amb les dades que la legislació vigent exigisca.
 • Formular queixes i reclamacions, i obtindre informació accessible i veraç, sobre el procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes, a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret al fet que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.
 • Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.
 • Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.