Restaurants i menús

restaurants menús fira borja

BASES LEGALS

 1. Organitzador

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és l’ AJUNTAMENT DE XÀTIVA – REGIDORIA DE TURISME, amb domicili social a  Albereda Jaume I, 35, 46800 Xàtiva.

 1. Finalitat

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels SEGUIDORS del compte de XàtivaTurisme a INSTAGRAM (@xativa_turisme) i fer difusió de la FIRA BORJA 2022.

Només tindrà lloc a través del compte d’Instagram de Xàtiva Turisme i sota el compliment de les presents bases legals.

 1. Requisits de participació

Els participants han de ser seguidors del compte @xativa_turisme d’Instagram.

Caldrà que publiquin un comentari a les publicacions identificades amb el text “CONCURS FIRA BORJA 2022. Viu la tardor a Xàtiva!” incloent:

 • Identificació del lloc de la imatge inclosa en la publicación.
 • La menció (@) de dos perfils amics/seguidors del participant.
 1. Àmbit temporal

Aquest sorteig començarà el dia 20/10/2022 i finalitzarà el 23/10/2022, a les 20 hores. En aquests dies es publicaran continguts a les 14 hores i a les 20 hores.

Posteriorment Xàtiva Turisme contactarà per missatge privat a Instagram amb els/les guanyadors/es, els quals hauran de respondre i facilitar els requeriments en un termini de 24 hores.

Els/les guanyadors/es podran gaudir del premi durant la Fira Borja, des del 28/10/2022 fins a l’01/11/2022.

 1. Participants

Poden participar-hi de forma gratuïta i voluntària, els residents a Espanya (tret de Ceuta, Melilla i Illes Canàries) majors de 18 anys, registrats prèviament a la xarxa social amb un únic usuari real i que segueixin Xàtiva Turisme.

Hauran de participar activament al sorteig segons la mecànica disposada en aquest document.

No podran participar en aquest sorteig els treballadors de l’Ajuntament de Xàtiva ni col·laboradors directes o indirectes que hagin intervingut en la promoció o en la impressió dels materials corresponents a aquests, així com els seus familiars en primer grau.

Si es produís aquesta circumstància, Xàtiva Turisme descartarà de forma automàtica aquestes participacions. Xàtiva Turisme no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors/es si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

Aquesta promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Xàtiva Turisme es reserva el dret a excloure automàticament i immediatament d’aquesta qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta de falsedat o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems.

En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, l’Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor/a o responsable, entre d’altres, les tendents a la devolució dels premis.

 1. Premis

Un total de 5 premis.

Cada premi inclou:

 • Àpat (dinar o sopar, a triar pel guanyador/a) de “Menú Borja” per a 2 persones en un dels restaurants participants.
 • Visita guiada amb tricicle elèctric per la ciutat per a 2 persones.

Els/les guanyadors/es podran gaudir del premi durant la Fira Borja, des del 28/10/2022 fins a l’01/11/2022.

Consultar els “Menús Borja” de cada restaurant al final del document (Annex I).

 1. Mecànica d’adjudicació de premis

L’adjudicació de premis del concurs és amb un format de sorteig aleatori.

El guanyador/a autoritza que el seu nom d’usuari a la xarxa social sigui publicat a les xarxes socials de Xàtiva Turisme.

Els guanyadors/es seran avisats mitjançant un comentari en alguna de les publicacions del sorteig i/o mitjançant missatge directe. Si el guanyador/a incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat/da dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hagués de correspondre, quedaria desert.

 1. Contacte amb el guanyador/a

Els guanyadors/es seran contactats mitjançant un comentari en algun dels feeds del sorteig i/o mitjançant un missatge privat a Instagram.

Si, transcorregut el termini estipulat, Xàtiva Turisme no obté resposta per part del / de la guanyador/a, l’organitzador pot declarar desert el premi concret.

 1. Establiments participants

 Restaurants:

 Bless. C. Botigues 2. Tel. 600 415 912

Ca Conxa. Pl. Bassa 10. 96 227 33 44 / 699 343 445

Canela y Clavo. Albereda Jaume I, 64. 96 228 24 26

El Carmen. Avda. de la Murta 3. 96 227 75 80

El Cullerot. Pl. Mercat 10. 960 834 438

El Moncho. Avda. de Selgas 5. 96 227 14 41 / 670 373 601

Els Porxes. Pl. Mercat 34. 96 050 92 02 / 617 409 523

Ganesh. Portal del Lleó 9. 644 720 098

La Borda de Lola. C. la Reina 13. 96 070 72 77

La Talaia del Castell. Castell de Xàtiva. Tel. 96 102 90 93

Terrasa de Sant Josep. Pujada del Castell. 96 228 79 56 / 636 568 650

Mel de Romer. C. La Reina 60. 960 08 01 07

Mesón Origen. C. Corretgeria 5. 643 518 450

Montsant. Carretera del Castell s/n. 96 227 50 81

Parador La Nit. C. Padre Claret 16. 96 227 19 24

Pizzería Il Padrino Due. C. Montcada 15. 96 227 68 23

Public Mercat. C. Botigues 1-3. 96 220 44 50 / 667 914 712

Taberna Carpanel. C. Sant Francesc 38. 96 228 15 85

Taberna Kubaba. C. Botigues 4. 625 909 743

Típics Alameda. Baixada de l’Estació 14. 96 227 45 31.

Ecotricicle:

Calma Eco. Font del Lleó. 676 984 494.

 1. Divulgació d’Instagram

La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associat. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que proporciona la seva informació a Xàtiva Turisme i no a xarxa social.

La informació que es proporcioni només s’utilitzarà per tramitar la participació del participant i per comunicar-li el premi en cas que resulti guanyador.

 1. Fiscalitat

La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 1. Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, per això la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, Xàtiva Turisme quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en què incorri, excepte les que expressament estiguin incloses en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització del premi. En aquest sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s’esmenten específicament en aquestes bases.

 1. Drets de la propietat intel·lectual

Xàtiva Turisme es reserva el dret d’usar els noms i les imatges dels participants guanyadors, així com de tots els participants a efectes de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que consideri oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

 1. Llei aplicable i tribunals competents

La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els jutjats de la ciutat de Xàtiva.

 1. Altres consideracions

El/la participant no haurà d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir de les conseqüències i responsabilitats en què pot incórrer si en fa un ús il·lícit o fraudulent.

Xàtiva Turisme actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant de qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-ho immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari/a infractor/a.

L’Ajuntament de Xàtiva declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari/ària dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o amics, o a terceres persones, o de la seua difusió o exhibició per part seva o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blocs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com ara la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades.

Per tant, el/la participant respondrà directament, mantenint a l’Ajuntament de Xàtiva indemne, davant de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari/ària hi hagi publicat.